GBCO2

Názov spoločnosti: Metallurgical plants

Najväčší podnik v krajine na výrobu ocele a jej spracovanie.

Výzva:

Globálne otepľovanie si vyžaduje zníženie emisií CO2. Prvým krokom k tomu je zistenie reálnych údajov o množstvách emitovaných skleníkových plynov. Hlavnou požiadavkou na SW bolo zrealizovanie bilančného výpočtu množstva emitovaný skleníkových plynov, v prvom rade CO2. Ďalšou požiadavkou bolo zabezpečenie vysokej úrovne automatický meraných vstupov veličín a sledovanie neistoty merania a kalkulácie.

Riešenie:

Spoločnosť ESTEN vyvinula systém GBCO2. Systém vytvára stromovú štruktúru výrobných jednotiek podniku a eviduje množstvá materiálov vstupujúcich a vystupujúcich z výrobného procesu podniku. Ďalej umožňuje definovať a evidovať vlastnosti meraných materiálov. Jedná sa napríklad o obsah uhlíka v materiáli, výhrevnosť, cenu a ďalšie vlastnosti. Nad touto štruktúrou dát môže používateľ systému definovať polynomické kalkulácie bilancií. Jednou z nich je bilancia množstva emitovaného CO2 do ovzdušia. Systém disponuje rozhraním pre automatické prijímanie a spracovanie údajov z výrobných systémov a rozhraním pre manuálny vstup dát.

Navyše systém pracuje ako web aplikácia, to znamená, že má vysokú dostupnosť. Systém pracuje naprieč rozdielnymi časovými zónami, je multijazyčný a multikulturálny (pracuje s rôznymi sústavami merných jednotiek). To znamená, že používateľ si môže zobraziť spoločné korporátne výsledky napríklad v krátkych tonách, hoci sú vstupné dáta zadávané v európskych prevádzkach v metrických jednotkách a v amerických prevádzkach sú používane krátke tony.

Vylepšenie / Výsledky:

  • Prehľad o emisiách CO2: Manažment podniku má prehľad o množstvách emitovaného CO2 a na základe toho sa môže rozhodovať o nakladaní s ním.
  • Podmienky EU: Systém spĺňa podmienky EU na vykazovanie skleníkových plynov a výsledky sú akceptované nezávislým auditom.
  • Flexibilnosť: Systém umožňuje užívateľský doplniť nové vlastnosti materiálov, ako aj nové kalkulácie a získavať tak ďalšie užitočné výsledky.

Uvažujete nad podobným riešením?

nezáväzná konzultácia