SimsPay

Názov spoločnosti: Bytový podnik mesta Košice, správcovská spoločnosť.

Spoločnosť zabezpečuje správu bytových domov,
v súčasnosti viac ako 8100 bytov.

Výzva:

Spoločnosť pravidelne uhrádzala paušálne platby za spotrebu elektrickej energie, ktoré boli zúčtované poskytovateľom na konci roka. Jednotliví nájomníci boli takisto povinní uhrádzať pravidelné paušálne platby na účet správcovskej spoločnosti, pričom výška paušálu bola stanovená na základe veľkosti ich odberu za predchádzajúce obdobie. Ak došlo k neuhradeným nedoplatkom zo strany nájomníkov, tieto museli byť správcovskou spoločnosťou vymáhané.

Riešenie:

Kreditný systém platby za elektrickú energiu. Nájomník zaplatí čiastku, na základe ktorej mu vznikne kredit - konkrétne množstvo kWh, ktoré má nárok spotrebovať. Po spotrebovaní stanoveného množstva je dodávka elektrickej energie prerušená.

Agendu zabezpečujú dispečeri, ktorí prijímajú kreditné platby a zadávajú ich do systému pomocou internetového portálu, ktorý komunikuje s distribútorom elektrickej energie a špeciálnymi elektromermi.

Vylepšenie / Výsledky:

  • diaľkové sledovanie spotreby elektrickej energie
  • diaľkové odčítanie spotreby elektrickej energie
  • zapínanie/vypínanie elektromeru podľa stavu kreditu
  • prístup kedykoľvek a z akéhokoľvek miesta
  • export údajov o spotrebe
  • notifikácia ohľadom údajov o spotrebe

Uvažujete nad podobným riešením?

nezáväzná konzultácia